สรุปการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ กรมเจ้าท่า จึงได้ดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

 

1.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

2.แจ้งเวียนประกาศดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ดำเนินการ ดังนี้

-ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน

-ติดป้ายประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้หน้าหน่วยงาน

-จัดประชุมชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ

 

3.จัดประชุมชี้แจงเพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่:15 กันยายน 2566

เข้าชม:249

ข้อมูลโดย: adminmdethic