โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายสุรินทร์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ว่าที่ร้อยตรีสิรภพ โปราณานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายปรเมศวร์ สุปราณี นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ นางสาวศุภรัตน์ เพ็ญศรี นักทรัพยากรบุคคล และนางสาวจินต์จุฑา สีนวลอ่อน นักวิชาการขนส่ง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก นายธีรพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของรัฐ” โดย ดร.ชาย ไชยชิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยโครงการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

 

และในช่วงบ่าย มีการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการยกระดับการมีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐในอนาคต” ประกอบด้วย รศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการมีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐและเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมในอนาคต

วันที่:11 กันยายน 2566

เข้าชม:240

ข้อมูลโดย: adminmdethic

แกลเลอรี่