กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐและข้อตกลงคุณธรรม (CoST & IP) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีสิรภพ โปราณานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวศศิธร เหรารักษา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนางสาวสิริลักษณ์ อยู่โพธิ์ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐและข้อตกลงคุณธรรม (CoST & IP) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

 

และในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ “โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมและโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ” โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีความรู้ความเข้าใจในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และข้อตกลงคุณธรรม (IP)

วันที่:11 กันยายน 2566

เข้าชม:249

ข้อมูลโดย: adminmdethic

แกลเลอรี่