การสัมมนาสาธารณะ “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น” หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรม ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีสิรภพ โปราณานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น” หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสาธารณะ

 

และรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Zero Tolerance Anti – corruption Campaign : How did China stop corruption ? ” โดย ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย

 

ต่อด้วยการนำเสนอ ผลการศึกษายุทธศาสตร์รุ่น นยปส.14 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น”

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งหมายสร้างผู้นำและผู้บริหารต้นแบบที่มีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต เพื่อเป็นภาคีเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดผลเป็นรูปธรรม

วันที่:11 กันยายน 2566

เข้าชม:253

ข้อมูลโดย: adminmdethic

แกลเลอรี่