กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรทุจริตศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช.

ตามบันทึกกลุ่มงานจริยธรรม ที่ คค 0329/จร.91 ลงวันที่ 11 ส.ค. 66 อธิบดีได้อนุมัติให้กลุ่มงานจริยธรรมจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรทุจริตศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช.

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

 

โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดี (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีนายสุรินทร์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร และว่าที่ร้อยตรีสิรภพ โปราณานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรผู้ช่วย

 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 121 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. จำนวน 84 คน รวมทั้งหมด 205 คน

 

โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

 

1 แจ้งรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมเจ้าท่าในปี 2566 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้คะแนนอยู่ที่ 87.32 คะแนน

 

2 ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านจริยธรรม ประกอบด้วย

– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

– ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

– ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2566

 

3 ถ่ายทอดความรู้เรื่องทุจริตศึกษาโดยมีเนื้อหา ดังนี้

– การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

– ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

– STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

 

4 ยกกรณีศึกษา (case study) ของข้าราชการและพนักงานราชการกรมเจ้าท่าที่เคยกระทำการทุจริตและถูกลงโทษทางวินัย เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรกรมเจ้าท่า มีภูมิคุ้มกันเรื่อง การป้องกันทุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นบุคลากรกรมเจ้าท่า

 

5 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรทุจริตศึกษา

 

ซึ่งจากแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรทุจริตศึกษาในระดับมากที่สุดและมากเพิ่มขึ้น โดยระดับมากที่สุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 และระดับมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5 ตามลำดับ และสามารถสรุปได้ว่าทั้งสองระดับเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.1

วันที่:08 กันยายน 2566

เข้าชม:248

ข้อมูลโดย: adminmdethic

แกลเลอรี่