หน้าแรก

nogift2566-1
banner-md
banner-06-1
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a71
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a73
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a74-2
%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับค่าคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมติดตามประเมินผลสำเร็จเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการบริหารงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

หัวหน้าหน่วยงาน

นายสุรินทร์ เอี่ยมสอาด
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
เบอร์ติดต่อ 02 233 1311 ต่อ 9935

แบบวัดการรับรู้ EIT

คลิกที่นี่  สำหรับ PC

บริหารเงินงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
1
ปีนี้
12,345
เดือนนี้
1,626
ทั้งหมด
29,379